Ansök till studier med start 2020

Forskarskolan riktar sig till anställda lärare och förskollärare i hela landet. En licentiatexamen öppnar upp för flera karriärvägar för bild- och slöjdlärare.

Ansökningsperiod
Ansökan öppnar: 1 juli 2019
Ansökan stänger: 1 september 2019

Antagna forskarstudenter startar sina studier 13 januari 2020.

ANSÖKAN SKICKAS TILL: fobosansok@hdk.gu.se

Eventuellt kommer ytterligare en antagningsomgång att hållas januari - mars 2020, för studier med start höstterminen 2020.

Finansiering av skolhuvudmän
Forskarskolan riktar sig till lärare och förskollärare som har anställning hos skolhuvudman. Lärare/förskollärare som blir antagen till forskarskolan behåller sin anställning under studietiden.

Forskarstuderandes lön inom forskarskolan ska finansieras av skolhuvudman. Övriga utbildningskostnader bekostas av forskarskolan.
Studierna genomförs på 50% under 4 år.

Innehåll i ansökan
Som sökande skall du i din ansökan bifoga följande dokument (i Pdf-format).

 • Abstract. En sammanfattning på ca 150 ord om den planerade forskningen, som författas på engelska.
 • Personligt brev. Beskriv på max en A4-sida (i Times New Roman 12p) varför du vill bedriva forskarstudier inom forskarskolan i bildpedagogik och slöjdpedagogik.
 • Forskningsplan. Beskriv det forskningsprojekt du vill bedriva i relation till forskarskolans områden och de allmänna studieplanerna (max 5 A4, inklusive referenslista, i Times New Roman 12p). Denna forskningsplan ska innehålla forskningens bakgrund, syfte och frågeställning, planerade tillvägagångssätt och metoder, tidsplan och eventuella samarbetspartners. Forskningsplanen ska också visa hur forskningen förhåller sig till ämnena bildpedagogik och/eller slöjdpedagogik.
 • Vetenskapligt arbete (examensarbete från lärarutbildningen, annan utbildning på avancerad nivå eller vetenskaplig artikel). Högst två arbeten får skickas in.
 • Intyg som styrker skolhuvudmans finansiering av forskarutbildningen.
 • Intyg från arbetsgivare som styrker anställning.
 • CV samt vidimerade kopior på betygsutdrag, arbetsintyg etc.
 • Referenspersoner. Namn och kontaktuppgifter till två referenser.

Behörighetskrav
Grundläggande behörighet
har, enligt Högskoleförordningens 7 kapitel § 39, den som har:

 • avlagt en examen på avancerad nivå
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet:

För särskild behörighet krävs:

 • lärarexamen, varav kurser motsvarande 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom relevant ämnesområde. Behörighetsgivande utbildning ska innehålla ett examensarbete på 15 högskolepoäng eller motsvarande självständigt arbete på avancerad nivå.
 • minst 90 högskolepoäng inom det estetiska kunskapsområdet.

Kraven på särskild behörighet skall anses vara uppfyllda även av den som inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Hänsyn kan också tas till adekvata yrkeserfarenheter.

Behörigheten skall vara uppfylld senast sista ansökningsdagen.

Skicka in ansökan
ANSÖKAN SKICKAS TILL: fobosansok@hdk.gu.se

Intervjuer med sökande
Intervjuer med de sökande som går vidare i ansökningsprocessen hålls den 12-13 september 2019. Intervjuerna hålls på Konstfack vid Telefonplan i Stockholm.

Urval & antagning
Beslut om antagning av studerande till utbildningen på forskarnivå fattas av prefekt efter beredning i forskningsråd eller liknande organ vid respektive institution och lärosäte.
Antagna sökanden meddelas: 15 oktober 2019.

Urval bland sökande sker på grundval av inkomna ansökningshandlingar och intervjuer med de sökande som bedöms i första hand kunna komma ifråga för antagning. Urvalet bland behöriga sökanden görs med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Vid prövning av denna förmåga tillämpas följande bedömningsgrunder:

 • Det i ansökan beskrivna forskningsprojektets genomförbarhet samt relevans och angelägenhetsgrad i förhållande till det bildpedagogiska och/eller slöjdpedagogiska forskningsområdet.
 • Förmåga till självständighet och kritiskt tänkande inom ämnesområdet.

Studieort styrs av sökandes inriktning
Antagna till forskarskolan kommer att placeras vid det lärosäte som bäst motsvarar sökandes inriktning på forskningsansökan.

Kontakt
Vid frågor om antagningen, skicka en e-post till foboskontakt@hdk.gu.se


Yritys

Göteborgs universitet

Paikat

Kategoriat

Viimeinen hakupäivä

2019-09-01


Hae työpaikkaa


Työnantajan muut ilmoitukset

Universitetslektor i socialantropologi

Göteborgs universitet
Göteborg, Västra Götalands län Julkaistu: 2019-06-04